1. Algemene bepalingen - situering VZW

 

Ryo Dojo vzw betreft een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) met maatschappelijke zetel te Raymond Lauwersstraat 12 te Hoeilaart.

Ryo Dojo vzw is geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 0844.743.306

 

 1. Aansprakelijkheid Ryo Dojo vzw

 

In geen geval kan Ryo Dojo vzw aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of voor persoonlijke of materiële schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door één of meerdere van haar leden.

Leden zijn uiteraard wel verzekerd tegen lichamelijke schade en de organisatie is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.

 

 1. Situering Ryo Dojo vzw binnen (inter)nationale organisaties

 

De grondlegger van het Kyokushinkai Karate was Sosai Masutatsu Oyama. Hij opende zijn eerste dojo in Japan in 1953 en richtte de International Karate Organization (IKO) op in 1964.

Na zijn overlijden in 1994 zijn er verschillende internationale organisaties ontstaan binnen het Kyokushinkai Karate.

Eén van die organisaties betreft de International Federation of Karate (IFK). Deze organisatie was reeds in 1991 opgericht door  Hanshi Steven Arneil, één van Sosai Masutatsu Oyama’s oud leerlingen. Het zenuwcentrum van deze internationale organisatie bevindt zich in Groot-Brittanië.

BFKK vzw betreft in feite een onderafdeling van het IFK, die in elk land afzonderlijk opgericht is om de nationale eigenheden optimaal te kunnen bewaren.

Ryo Dojo is lid van de BFKK.

 

 1. Lidgelden / bondsgeld / verzekering

 

Iedereen die zich wenst aan te sluiten bij een dojo die verbonden is aan BFKK vzw en dus ook bij Ryo Dojo, dient lidgeld te betalen. Het bedrag is afhankelijk van de dojo waarin men traint en er bestaan verschillende betalingsmodaliteiten. De juiste bedragen kunnen bekomen worden via de respectievelijke club houders of hun secretariaat.

Verder dient elk lid jaarlijks zijn/haar verzekeringspremie te betalen. Deze premie moet betaald worden bij aansluiting van elk nieuw lid en moet daarna jaarlijks voldaan worden. De juiste bedragen kunnen bekomen worden via het de respectievelijke club houders of hun secretariaat. Er dient opgemerkt te worden dat men pas verzekerd is wanneer de betaling administratief verwerkt werd bij de verzekeringsmaatschappij.

Elk lid dient jaarlijks een bijdrage aan BFKK vzw over te maken. Dit bondsgeld dient betaald te worden bij aansluiting van elk nieuw lid en moet daarna jaarlijks voldaan worden. Dit bondsgeld dient betaald te worden aan de respectievelijke dojo waarvan men deel uitmaakt die het bedrag op haar beurt zal overmaken aan BFKK vzw. De juiste bedragen kunnen bekomen worden via de respectievelijke club houders of hun secretariaat.

Elke betaling (lidgeld/bondsgeld/verzekeringspremie) wordt geregistreerd in het trainingsboekje van het lid. 

Bij achterstallige betalingen voor wat betreft lidgelden of bondsgeld zal elk lid door de respectievelijke clubhouder of hun secretariaat mondeling aangemaand worden om zich zo snel als mogelijk in regel te stellen. Indien aan deze mondelinge aanmaning geen gevolg gegeven wordt zal het lid schriftelijk aangemaand worden zich onmiddellijk in regel te stellen.

Elke dojo aangesloten bij BFKK vzw behoudt zich het recht voor om het lid toegang tot de dojo te weigeren tot aan deze schriftelijke aanmaning gevolg gegeven wordt en de achterstallige lidgelden of bondsgelden betaald worden.

Bij achterstallige betalingen van de verzekeringspremie kan elke dojo aangesloten bij BFKK vzw elk lid onmiddellijk de toegang tot de dojo weigeren tot de achterstallige betalingen vereffend worden.

Eventuele verhogingen van lidgelden, bondsgeld of verzekeringspremie zullen steeds tijdig ter kennis gebracht worden door de respectievelijke clubhouders of hun secretariaat.

 

 1. Trainingsboekje / bondsboekje BFKK vzw / membership card IFK

 

Elk lid dient bij aansluiting een trainingsboekje van zijn/haar respectievelijke dojo aan te schaffen.

Hierin worden alle betalingen genoteerd, wordt de behaalde graad van elk lid bijgehouden en wordt er nota genomen van zijn/haar aanwezigheid tijdens de trainingen. Het trainingsboekje dient uitsluitend voor intern gebruik.

Elk lid dient een bondsboekje van de IFK aan te schaffen vanaf de graad van
8° kyu of wanneer men deelneemt aan activiteiten die het clubverband overstijgen.

In het bondsboekje worden alle relevante gegevens genoteerd van de volledige sportieve “carrière” van elk lid.  In het bondsboekje mogen enkel aantekeningen gemaakt worden door de daartoe bevoegde personen.

De internationale “membershipcard” bewijst jouw lidmaatschap bij de internationale organisatie IFK. Dat is van belang in je verdere karate carrière.

 

 1. Blessures / schadegevallen

 

Elke blessure of schadegeval dient binnen 48 uur gemeld te worden aan de clubhouder of secretariaat van zijn/haar dojo.

Indien nodig zal het betrokken lid hiervoor een ongevallenformulier ontvangen dat, naar behoren ingevuld, binnen de 5 dagen verzonden moet worden naar het op het ongevallenformulier vermelde adres. 

Het invullen en tijdig indienen van het ongevallenformulier behoort tot de verantwoordelijkheid van ieder individueel lid. Het bestuur van elke dojo kan, indien gewenst door het betrokken lid, ondersteuning bieden bij deze administratieve formaliteiten.

Een kopij van het ongevallenformulier zal overgemaakt worden aan het bestuur van de respectievelijke dojo waarin het lid traint voor verdere opvolging.

Geen enkel lid kan aanspraak maken op een vergoeding, van welke aard ook, indien er niet voldaan wordt aan de administratieve formaliteiten die door de verzekeringsmaatschappij opgelegd worden.

Inzage in de verzekeringspolis kan op aanvraag bij elke clubhouder of hun secretariaat.

 

 1. Trainingstijden

 

De trainingstijden zijn bepaald in elke dojo en worden vooraf gecommuniceerd.

Alle informatie kan bekomen worden bij de respectievelijke clubhouder of hun secretariaat.

Elk lid dient de trainingstijden te respecteren.

 

 1. Verschillende afdelingen

 

Elke dojo organiseert zichzelf naar eigen inzicht met betrekking tot de verschillende leeftijdsgroepen van zijn leden.

Deze leeftijden zijn echter een algemene richtlijn en gemotiveerde afwijkingen kunnen steeds gemaakt worden door de verantwoordelijke van de desbetreffende afdeling en / of de clubhouder.

De ouder(s) of voogd zullen steeds betrokken worden in deze besluitvorming, maar het komt uitsluitend elke clubhouder toe om te bepalen in welke afdeling elk lid dient te trainen.

 

 1. Dojo Etiquette

 

Elk lid dient zich te houden aan de dojo etiquette die binnen het Kyokushinkai Karate bepaald is en hoog in het vaandel wordt gedragen.

Zowel binnen als buiten de dojo dient elk lid zich met respect te gedragen zodat de goede naam van het Kyokushinkai Karate, de respectievelijke dojo waarin men traint en BFKK vzw ten allen tijde bewaard blijven.

Elk lid draagt de graad waarop hij/zij recht heeft. Elk lid zal, bij het betreden of verlaten van de dojo, iedereen groeten zoals voorzien. Elk lid dient de correcte aanspreektitels te gebruiken.

 

 1. Persoonlijke hygiëne

 

Elk lid zal er zorg voor dragen dat hij/zij steeds een reine karategi draagt bij aanvang van elke training.

Elk lid verzorgt zijn/haar lichaam, start elke training fris en hygiënisch, met kortgeknipte nagels aan handen en voeten.

Er mogen geen sierraden gedragen worden tijdens de trainingen teneinde geen kwetsuren te veroorzaken aan zichzelf of anderen.

 

 1. Gebruik sportinfrastructuur

 

Elk lid maakt niet langer gebruik dan nodig van de kleedkamer om zich om te kleden en/of te douchen.

De dojo en kleedkamers worden ordelijk achtergelaten, afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbak gedeponeerd.

Er wordt geen onnodig bezoek gebracht aan andere kleedkamers.

Waardevolle zaken worden niet achtergelaten in de kleedkamers maar opgeborgen in de daartoe bestemde lockers of opgeborgen in de sportzak die in de dojo gezet wordt.

 

 1. Gebruik materiaal 

 

Het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt door de aanwezige lesgever aan elk lid dient met zorg gebruikt te worden.

Elk defect aan het materiaal wordt onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijke lesgever.

 

 1. Evaluaties / bevorderingen

 

Gebruikelijke regeling bij bevordering in graad

Het systeem van graadverhogingen binnen het Kyokushin Karate wordt door het IFK bepaald en is bindend.

Aan elke graadverhoging gaat een evaluatie vooraf. 

De wijze waarop elke dojo evaluaties voor haar leden organiseert is vrij, doch het verdient aanbeveling om  graadverhogingen door een examencommissie te laten bekrachtigen die, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, steeds bestaat uit 3 leden. De beslissing van deze examencommissie of een lid al dan niet bevorderd wordt in graad is bindend.

De leerstof, technieken, vaardigheden, … waarover elk lid moet beschikken om in graad te kunnen verhogen zijn vervat in een syllabus.

In deze syllabus worden ook de minimumtermijnen bepaald die elk lid dient te respecteren vooraleer hij/zij aanspraak kan maken op een deelname aan een evaluatie (termijnen bepaald op basis van minstens 2 trainingen per week). In geen geval kan een lid aanspraak maken op een graadverhoging enkel en alleen door het vervullen van zijn/haar termijn.

Behalve het vervullen van de minimumtermijnen moet elk lid voorafgaandelijke toestemming hebben van de clubhouder om deel te nemen aan gelijk welke vorm van evaluatie. Het is immers niet alleen de minimumtermijn die bepalend is of een lid over de vereiste vaardigheden beschikt om voor een graadverhoging in aanmerking te komen.

Binnen BFKK vzw geldt de algemene regel dat examens tot en met 1ste kyu afgenomen kunnen worden in de eigen dojo. Vanaf de graad van Shodan dient het examen afgelegd worden op het jaarlijkse winterkamp. Enkel gemotiveerde uitzonderingen kunnen toegestaan worden door het bestuur van BFKK vzw.

Bevorderingen tot SANDAN of hoger kunnen enkel met uitdrukkelijke toestemming van de raad van bestuur van BFKK vzw toegestaan worden. Ingeval van een bevordering tot SANDAN is er een expliciete toestemming van de raad van bestuur nodig om aan een examen deel te nemen. Voor bevorderingen vanaf YONDAN is er een voordracht nodig vanuit BFKK vzw bij de internationale IFK organisatie. Deze voordracht gebeurt door de lands afgevaardigden na akkoord door de raad van bestuur.

 

Afwijkende regels voor bevordering van jonge kinderen

Jonge kinderen tot 16 jaar kunnen binnen een door de respectievelijke dojo gekozen bevordering systeem van graad verhogen. De dojo kan daar eigen regels en voorwaarden voor bepalen. Daarbij neemt de dojo in acht dat een bevordering tot shodan enkel op het jaarlijkse winterkamp mogelijk is en met inachtneming van de gebruikelijke regels voor bevordering in graad zoals hierboven beschreven.

Regeling graden na langdurige afwezigheid of overstap vanuit een andere stijl van Karate

Steeds vaker vinden leden, na een langdurige afwezigheid wegens uiteenlopende omstandigheden, hun weg terug naar onze sport. Daarenboven stellen wij vast dat ook beoefenaars van andere stijlen van karate soms overstappen naar het Kyokushin Karate.

Het is dan niet altijd eenvoudig hierop gepast in te spelen. Gelet de noodzaak aan een duidelijke regeling werd er getracht een uniforme regeling uit te werken voor wat betreft de gepaste graad voor deze leden.

Deze regeling is nergens terdege gedocumenteerd maar binnen BFKK vzw werd gekozen voor de hierna volgende regeling waarvan verwacht wordt dat ze door iedereen loyaal nageleefd zal worden.

In deze materie is het aangewezen nogmaals duidelijk te stipuleren dat een graad de technische kennis op het gebied van kihon en kata bepaald, ongeacht zijn of haar bekwaamheid in het kumite. Dit wil niet zeggen dat er geen samenhang is tussen beide items vermits bepaalde minimumvereisten opgelegd worden bij hogere graden.

 

langdurige afwezigheid in het Kyokushin Karate

vanaf Shodan

Iemand die tot deze graad bevorderd werd blijft ze behouden. Toch mag er zonder enige twijfel van deze persoon verwacht worden dat hij of zij de nodige inspanningen levert om alle deelfacetten  van het Kyokushin Karate terug op peil te brengen.


lager dan Shodan

Strikt genomen geldt de regel dat men 1 kyu graad verliest per 6 maanden en men nadien terug in graad dient op te klimmen volgens het gekende stramien. Dit is echter een systeem waarin weinig rekening gehouden wordt met omstandigheden zoals blessures, familiale omstandigheden, enzovoort.

Daarom zal bovengenoemd systeem wel gehanteerd worden, maar met 1 jaar uitstel; pas na 1 jaar kan men kyu graden verliezen (1 kyu graad per 6 maanden). De dojo eigenaar zal op korte termijn de kennis voor die graad testen en je graad bijstellen naargelang je kennisniveau.

Nadien zal hij of zij in de mogelijkheid gesteld worden om in een versnelde vorm terug in graad op te klimmen gelet bepaalde vaardigheden zeer snel terug opgepikt kunnen worden.

Volgende termijnen zullen hiervoor toegepast worden :

bevordering 10° kyu naar 8° kyu : ten minste 3 maanden
bevordering 8° kyu naar 6° kyu : ten minste 3 maanden
bevordering 6° kyu naar 4° kyu : ten minste 6 maanden
bevordering 4° kyu naar 2° kyu : ten minste 9 maanden
bevordering 2° kyu naar kyu 1° : ten minste 9 maanden

 

andere stijlen Karate die overstappen naar het Kyokushin Karate

lager dan Shodan

Vanaf 10° kyu te beginnen en volgens het normale stelsel van bevorderingen binnen het Kyokushin Karate.

vanaf Shodan

Personen die drager zijn van een zwarte band in eender welke andere stijl van karate mogen deze graad behouden mits naleving van bepaalde voorwaarden. Deze persoon zal een witte karate-gi moeten dragen zonder embleem of een dogi volgens zijn oorspronkelijke stijl en zijn eigen obi. Deze persoon zal plaatsnemen tussen de zwarte banden - als laatste in de rij - ongeacht zijn of haar leeftijd, dan-graad of anciënniteit. Hij of zij mag geen les geven in kihon of kata. Met deze regeling betonen wij het nodige respect voor de persoon in kwestie, doch zonder uit het oog te verliezen dat er wel degelijk een onderscheid gemaakt wordt.

Indien deze persoon een graad in het Kyokushin Karate wenst te behalen dient hij of zij ons gradensysteem te doorlopen in een versnelde vorm. De reden hiervoor is voor de hand liggend; alhoewel hij of zij voordien een andere stijl van Karate beoefende is er een gemeenschappelijke basis die zo’n versnelde vorm van graadbevordering toelaat.

Volgende termijnen zullen hiervoor toegepast worden :

bevordering 10° kyu naar 8° kyu : ten minste 3 maanden
bevordering 8° kyu naar 6° kyu : ten minste 3 maanden
bevordering 6° kyu naar 4° kyu : ten minste 6 maanden
bevordering 4° kyu naar 2° kyu : ten minste 9 maanden
bevordering 2° kyu naar kyu 1° : ten minste 9 maanden

 

 1. Persoonlijke gegevens

 

De persoonlijke gegevens die elk lid aan zijn/haar respectievelijke dojo doorgeeft moeten correct zijn. Eventuele adres -of beroepswijzigingen tijdens de looptijd van het lidmaatschap moeten steeds gemeld worden zodat de vereniging steeds beschikt over correcte gegevens.

Elk lid aanvaardt dat de vereniging de persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, beroep en behaalde graad in het Kyokushinkai Karate doorgeeft aan de federatie, de verzekeringsmaatschappij en aan andere (overheids) instanties indien dit nodig is voor de goede werking van haar organisatie.

Elk lid geeft zijn/haar respectievelijk dojo de toestemming zijn/haar contactgegevens te gebruiken voor de verspreiding van interne informatie binnen de vereniging (e-mail, briefwisseling, enzovoort).

Elke respectievelijk dojo verbindt zich ertoe om de persoonlijke levenssfeer van zijn leden te respecteren en zich in regel te stellen met de regels opgelegd in het GDPR.

 

 1. Toepassing in het burgerlijk leven

 

Elk lid eerbiedigt naar eer en geweten alle Kyokushinkai regels en verbindt zich ertoe om geen karatetechnieken toe te passen buiten de dojo, tenzij absoluut noodzakelijk bij wettige verdediging.

 

 1. Sancties

 

Bij inbreuken op deze gedragsregels kan elk lid aangesproken worden door de clubhouder. 

Bij herhaling zal het betrokken lid schriftelijk terechtgewezen worden door de clubhouder en kan deze voorwaarden aan zijn/haar lidmaatschap verbinden.

Wanneer het betrokken lid de gemaakte afspraken nog steeds niet nakomt kan de clubhouder beslissen hem/haar de toegang tot de dojo te ontzeggen. Deze kennisgeving zal tevens schriftelijk worden gegeven.

Reeds betaalde lesgelden, bondsgelden of verzekeringspremies kunnen in geen geval teruggevorderd worden door het betrokken lid.